Danh sách các đơn vị mà Công ty đang triển khai

02/05/2016

 

 Trải qua bao năm hình thành và phát triển Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Cầu Ngọc thái tự hào đã cung cấp được rất nhiều dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng đến tay khách hàng. Luôn luôn cố gắng khẳng định thương hiệu và  nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ để đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng.

 

 

 Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ Hà Nội và còn cung cấp dịch vụ cho rất nhiều các tỉnh thành, địa phương trên cả nước. Sau đây là một số công ty đã sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi:   

     

 

Danh s¸ch kh¸ch hµng

HiÖn c«ng ty ®ang b¶o vÖ

I, C¸C TßA NHµ, chung c­, v¨n phßng

1.      trung t©m ngo¹i ng÷ - tin häc trùc thuéc häc viÖn an ninh nh©n d©n - ®Þa chØ: km sè 10 trÇn phó, hµ ®«ng, hµ néi.

2.      VINHOMES gi¶ng vâ - 148 gi¶ng vâ

3.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&t – hµng chuèi, hai bµ tr­ng, hµ néi.

4.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&t – ng« quyÒn, hoµn kiÕm, hµ néi.

5.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&t – vÜnh tuy, vÜnh h­ng , hµ néi.

6.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&t – hµng bµi, hoµn kiÕm, hµ néi.

7.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&t – ®Þnh c«ng, hµ néi.

8.      c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn t&T – T©y s¬n, hµ néi.

9.      C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng H÷u NghÞ – Khu C«ng NghiÖp Thuþ V©n, tp. ViÖt tr×, Phó Thä;

10.  Tßa nhµ gelex tower - lª ®¹i hµnh, hai bµ tr­ng, hµ néi.

11.  c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1 hµ néi - quang trung, hai bµ tr­ng, hµ néi.

12.  c«ng ty cp ®Çu t­ l¹c hång - lª v¨n l­¬ng, thanh xu©n, hµ néi.

13.  c«ng ty tnhh mét thµnh viªn hång hµ thµnh c«ng – k3b ngâ 6a thµnh c«ng -  ba ®×nh – hµ néi

14.  c«ng ty tnhh ph¸t triÓn hïng v­¬ng – khu c«ng nghiÖp thuþ v©n, tp. ViÖt tr×, phó thä.

15.  Tæng c«ng ty x©y dung c«ng tr×nh giao th«ng 1 - ®ª la thµnh (Tßa nhµ cienco 1 -  hoµng ®¹o thóy)

 

II, c¸c môc tiªu b¶o vÖ kh¸c

1. Ng©n hµng Th­¬ng M¹i cæ phÇn kü th­¬ng ViÖt Nam – §µo Duy Tõ, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi.

2. Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn Nam ViÖt – chi nh¸nh B¾c Ninh.

3. Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn Nam ViÖt – Phßng giao dÞch Gia L©m.

4. kho b¹c Nhµ N­íc - C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi.

5. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n TP. HCM - Lª Th¸nh T«ng, Hµ Néi.

6. Chi nh¸nh c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 1 h¶I phßng – ®­êng lª hång phong, QuËn h¶I an, thµnh phè h¶I phßng.

7. c«ng ty CP b¶o hiÓm ng©n hµng n«ng nghiÖp – chi nh¸nh hµ néi – X· ®µn 2, ph­êng nam ®ång, kim liªn, ®èng ®a, hµ néi.

8. C«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng L©m Viªn - NguyÔn Phong S¾c, CÇu giÊy,HN.

9. C«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng L©m Viªn – Xu©n Thuû, CÇu giÊy, Hµ Néi

10. Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n Hoµ B×nh – C«ng ty Sudico - ph­êng T©n ThÞnh, tp. Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh.

11. Ba ba s¬n ®«ng – nói tróc, hµ néi.

12. ba ba s¬n ®«ng – th¸i thÞnh, hµ néi.

13. ban qu¶n lý dù ¸n kho b¹c nhµ n­íc – c¸t linh, ®èng ®a, hµ néi.

14. ng©n hµng tmcp kü th­¬ng viÖt nam – bµ triÖu, hoµn kiÕm, hµ néi.

15. c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng c«ng thanh – tÜnh gia, thanh ho¸.

16. c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu « t« hµ néi – xu©n la, t©y hå, hµ néi.

17. C«ng ty cæ phÇn vèn Th¸i ThÞnh - Cöa §«ng, quËn Hoµn KiÕm, hµ néi.

18. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i l« héi – giang v¨n minh, ba ®×nh, hµ néi.

19. c«ng ty cæ phÇn thiªn léc – lª quý ®«n, hµ néi.

20. c«ng ty tnhh thiªn thuËn t­êng – chi nh¸nh hµ ®«ng – quang trung, hµ ®«ng, hµ néi.

21. Trung t©m ®å gç néi thÊt Th¨ng Long - Lª §øc Thä, Mü §×nh, Hµ Néi.

22. C«ng ty cæ phÇn Ylan - Phè HuÕ, Hoµn KiÕm, Hµ Néi.

23. C«ng ty cæ phÇn vµ ph¸t triÓn nha khoa Detec-NSK - NguyÔn Khang, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi.

24.  C«ng ty TNHH Vico Auto - Trung Yªn 3, Ph­êng Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi.

25.  C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ th­¬ng m¹i ®a ngµnh BNP - Tr­êng Chinh, hµ Néi.

26.  Liªn ®oµn xiÕc viÖt nam – TrÇn nh©n t«ng, ph­êng nguyÔn du, q. Hai bµ tr­ng, hµ néi.

27.  côc thuÕ hµ néi – gi¶ng vâ, ba ®×nh, hµ néi.

28.  c«ng ty tnhh hoµ phong – thµnh c«ng, ba ®×nh, hµ néi.

29.  c«ng ty cæ phÇn truyÒn th«ng abc - nguyªn hång, l¸ng h¹, ®èng ®a, hµ néi.

30.  chi nh¸nh c«ng ty cpdp vÜnh phóc - nguyªn hång, l¸ng h¹, ®èng ®a, hµ néi.

31.  tr­êng quay cæ loa - ®«ng anh, hµ néi.

32.  c«ng ty tnhh qu¶ng c¸o gia hoµ - nguyÔn huÖ, bÕn nghÐ, q1 tp hå chÝ minh.

33.  Qu¸n bia Tr©m bÇu – Hai Bµ tr­ng, hµ néi.

34.  c«ng ty tnhh b»ng giang - khuÊt duy tiÕn, thanh xu©n, hµ néi.

35.  c«ng ty tnhhtm dv xnk th¸i d­¬ng phong - t«n ®øc th¾ng, ®èng ®a, hµ néi.

36.  c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ th¨ng long - mai dÞch, cÇu giÊy, hµ néi.

37.  c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i viÖt nam - Pakistan - cÇu giÊy, hµ néi.

38.  c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ thuª tµu viet fracht - nguyÔn du, hai bµ tr­ng, hµ néi.

39.  c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn x©y dùng I hµ néi - dÞch väng, cÇu giÊy, hµ néi.

40.  toµ nhµ mobifone – nguyÔn phong s¾c, hµ néi.

41.  tit club – d­¬ng qu¶ng hµm, cÇu giÊy, hµ néi.

42.  c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i - dÞch vô  vµ x©y dùng hµ viÖt – trunghoµ, nh©n chÝnh, thanh xu©n, hµ néi.

43.  c«ng ty cæ phÇn thuû ®iÖn s«ng miÖn 5 hµ giang – ph­êng nguyÔn tr·I, thÞ x· hµ giang.

44.  c«ng ty sumitomo mitsui construction co.,ltd thÇu chÝnh gãi thÇu sè 01 – dù ¸n cÇu nhËt t©n - ®Æng dung, ba ®×nh, hµ néi.

45.  c«ng ty cp liªn hîp thùc phÈm – hµ ®«ng, hµ néi.

46.  c«ng ty tnhh tmxd h¶I minh – quan hoa, cÇu giÊy, hµ néi.

47.  c«ng ty tnhh ngäc s¬n – ph­¬ng mai, ®èng ®a, hµ néi.

48.  c«ng ty tnhh kh¸nh s¬n – th¹ch thÊt, hµ néi.

49.  c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i vËn t¶I hµ anh – t©y hå, hµ néi.

50.  c«ng ty cæ phÇn v¨n ho¸ ph­¬ng ®«ng – hµng bµi, hoµn kiÕm, hµ néi.

51.  52 club – t«n ®øc th¾ng, hµ néi.

52.  c«ng ty cæ phÇn quèc tÕ viÖt am chi nh¸nh hµ néi khuÊt duy tiÕn, thanh xu©n, hµ néi.

53.  ký tóc x¸ tr­êng móa – mai dÞch hµ néi.

54.  c«ng ty cp truyÒn th«ng t­¬ng t¸c vinamaxi – nguyªn khang, cÇu giÊy, hµ néi.

55.  cafe serator - hµng da, hµ néi.

56.  nhµ hµng Louis - l¸ng h¹, hµ néi.

57.  ®å gç ¸ mü - t«n ®øc th¾ng, hµ néi.

58.  siªu thÞ mediastar - hµ ®«ng, hµ néi.

59.  cöa hµng mü phÈm ph­¬ng thñy - b¹ch mai, hµ néi.

60.  dù ¸n ceo - quèc oai, hµ néi.

61.  Ng©n hµng tMCP xuÊt nhËp khÈu viÖt nam - Hµng b«ng, hµ néi.

62.  c«ng ty chøng kho¸n ®¹i t©y d­¬ng - hµng b«ng, hµ néi.

63.  c«ng ty cæ phÇn vitilen - qu¸n th¸nh, hµ néi.

64.  c«ng ty cæ phÇn bi-o pham - ®Æng thai mai, qu¶ng an, t©y hå, hµ néi.

65.  c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 - xÝ nghiÖp x©y dùng sè 6 - dÞch väng, cÇu giÊy, hµ néi.

66.  doanh nghiÖp t­ nh©n kim liªn hµ néi - lý th¸i tæ, hoµn kiÕm, hµ néi.

67.  c«ng ty tnhh c¬ khÝ s¶n xuÊt phô tïng « t« - xe m¸y m¹nh quang - kim giang, thanh liÖt, thanh tr×, hµ néi.

68.  The faceshop - kim m·, ba ®×nh, hµ néi.

69.  HÖ thèng Esalen - hµ néi.

70.  C«ng ty tnhh s¶n xuÊt bao b× thïy anh - ngäc håi, thanh tr×, hµ néi.

71.  HÖ thèng alcado - hµ néi.

72.  Nhµ mÉu - C«ng ty TNHH capitaland hoµng thµnh - hµ ®«ng, hµ néi

73.  C«ng ty tnhh viÖt ¸ - KCN hµ néi ®µi t­, gia l©m - hµ néi.

74.  ThÕ giíi tennis - trÇn kh¸nh d­ hµ néi.

75.                        max 3 - trÇn kh¸nh d­ - hµ néi.

76.  Luxury cars - lª v¨n l­¬ng - hµ néi.

77.                        Cöa hµng chi hµng x¸ch tay - trÇn ®¨ng ninh, hµ néi

78.                        cöa hµng  innee  kim m· -  ba ®×nh  - hµ néi

79.    c«ng ty cp t­ vÊn bÊt ®éng s¶n hoµ b×nh 219 nguyÔn ngäc vò  - trung hoµ - cÇu giÊy - hµ néi

80.    MAX BAR – trÇn kh¸nh d­  - hµ néi 

81.     C«ng ty cp x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ – bid viÖt nam khu ®tm dÞch väng -  cÇu giÊy -  hµ néi

82.    C«ng ty cæ phÇn nh«m ®« thµnh KCN phó thÞ – gia l©m – hµ néi

83.    C«ng ty TNHH ®Çu t­ th­¬ng m¹i viÔn th«ng quèc tÕ v & v

84.    C«ng ty cp du lÞch dÞch vô th­¬ng m¹i lµng b¸t trµng

85.    C«ng ty cp truyÒn th«ng bi - a viÖt nam d­¬ng qu¶ng hµm – cÇu giÊy – hµ néi

86.    SiÖu thÞ thêi trang viÖt nam xuÊt khÈu hoµng quèc viÖt – cÇu giÊy – hµ néi

87.    C©u l¹c bé Louis nguyÔn chÝ thanh – l¸ng th­îng - ®èng ®a – hµ néi

88.     C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc hµ néi

89.     C«ng ty TNHH minh h­¬ng pnd.

90.     C«ng ty bÊt ®éng s¶n az .

91.     C«ng ty cp th­¬ng mai vµ dÞch vô handico – thïy d­¬ng

C«ng tr×nh x©y dùng – c«ng ty cp ®Çu t­ l¹c hång – tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam – lª ®¹i hµnh – hai bµ tr­ng – hµ néi

92. C«ng ty thÐp ®Æc biÖt Pro-Vision – Khu C«ng nghiÖp Néi Bµi, Sãc S¬n, Hµ Néi;

93. C«ng ty mò b¶o hiÓm nhiÖt ®íi Protec – Khu C«ng NghiÖp Néi Bµi, Sãc S¬n, Hµ Néi;

94. c«ng ty tnhh toyoda giken viÖt nam – khu c«ng nghiÖp néi bµi, sãc s¬n, hµ néi;

95. c«ng ty tnhh kanepackage viÖt nam – khu c«ng nghiÖp th¨ng long, ®«ng anh, hµ néi;

96. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Nam S¬n - §iÓm c«ng nghiÖp & TiÓu thñ c«ng nghiÖp T©n TiÕn, Ch­¬ng Mü, Hµ Néi;

97. C«ng ty 19-5 bé c«ng an – ®­êng chiÕn th¾ng, thµnh phè hµ ®«ng, hµ néi.

98. C«ng ty tnhh hßa phong – Khu c«ng nghiÖp cÇu diÔn, tõ liªm, hµ néi.

99. C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm sao kim – Khu c«ng nghiÖp quang minh, mª linh, hµ néi.

100. c«ng ty cæ phÇn woodsland – khu c«ng nghiÖp quang minh, mª linh, hµ néi.

101. c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ®øc hïng – gia th­îng, ngäc thôy, long biªn, hµ néi.

102. c«ng ty cæ phÇn avina viÖt nam - « cn6, kcn nguyªn khª, ®«ng anh, hµ néi.

103. C«ng ty CP Tæ hîp truyÒn th«ng Hoµng Gia ViÖt Nam – nguyÔn v¨n ngäc, hµ néi.

104. golden bar - qu¶ng an, t©y hå, hµ néi.

105, Cöa hµng stefanni – HµNG B¤NG, Hµ NéI.

106, Ban Qu¶n lý Dù ¸n Khai th¸c Má Mangan Hµ Giang – C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ Khai th¸c ChÕ biÕn Kho¸ng s¶n T&T Hµ Giang. §Þa chØ: X· §ång T©m – HuyÖn B¾c Quang – TØnh Hµ Giang.

107, nhµ hµng c¸nh diÒu vµng - c«ng ty cp nam ph­¬ng hång. §ÞA CHØ: 77 nguyÔn c«ng trø.

108, XÝch bia - nguyªn hång, ®èng ®a, hµ néi.

109, made in vietnam - l¸ng h¹, ®èng ®a, hµ néi.

110, C«ng ty cæ phÇn everpia - d­¬ng x¸, gia l©m, hµ néi

111, c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn viÖt nam - hoµng quèc viÖt, cÇu giÊy, hµ néi.

112, C¤NG §OµN B¦U §IÖN VIÖT NAM - HµNG CHUèI, PH¹M §×NH Hæ, HAI Bµ TR¦NG, Hµ NéI.

113, Cöa hµng bra house - 104 bµ triÖu.

 

114, Cöa hµng mú cay 12 cÊp ®é - 240 l¹c trung.

 

 

Đặc biệt, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo vệ An Ninh Toàn Cầu còn kết hợp với các công ty  tổ chức sự kiện như: Công Ty TNHH Gia Nguyễn APT,Công ty TNHH AC PRO, Công Ty TNHH Tư Vấn Thị Trường M.I.P, Siêu thị Nguyễn Kim – Tràng Thi…… Tổ chức thành công và an toàn các sự kiện

 

(Đang cập nhật)

 

Tiêu chí của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ bảo vệ "UY TÍN - AN TOÀN - CHUYÊN NGHIỆP".  Bằng tất cả sự nhiệt tình, tận tụy và trách nhiệm của mình, cộng với sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa công ty chúng tôi như: Công an địa phương, Cảnh sát 113, lực lượng PCCC. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho khách hàng một sự tuyệt đối an toàn về con người và tài sản.

Không chỉ cung cấp  dịch vụ vệ sỹ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo vệ Toàn Cầu đang nỗ lực phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ như  dịch vụ bảo vệ sự kiên, dịch vụ bảo vệ Hà nội, dịch vụ bảo vệ yếu nhân, dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định.....đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường.

 

Thư viện ảnh
Thư viện Video clips
Khách hàng của An ninh Toàn Cầu:

Cong ty nha vui

Xay dung nha vui

Kien truc nha vui

nha vui

thiet ke nha tai long an

thiet ke nha pho mat tien 6m

thiet ke biet thu dep tai go vap

thiet ke nha tai quan 9

thiet ke nha dep tai tan phu

Mau thiet ke nha cap 4 dep

thiet ke nha pho mat tien 4m

Nha thau xay dung uy tin tai tphcm

thiet ke nha tai tan phu

Thiet ke nha dep tai quan 2

Thiet ke nha

thi cong noi that chung cu